May Dom Taca
Spotkania dla dzieciSerdecznie zapraszamy Wasze dzieci na cykl spotka
z tradycyjn kultur muzyczno - taneczn.
„May Dom Taca”spotyka si w co drug sobot w godzinach 11-13,
w pomieszczeniach klubu Chodna 25.
Zajcia przeznaczone s dla dzieci 5 – 9 lat.


Dzieci maj z nami okazj nauczy si gier, zabaw, tacw i piosenek ludowych oraz zapozna si bliej z tradycyjnymi instrumentami (dotkn, sprbowa gry na bbenku, barabanie, basach, cymbaach, harmonii trzyrzdowej, skrzypcach, lirze korbowej).
Na spotkaniach poznaj take tradycyjn sztuk i rzemioso: ceramika, tkactwo, wikliniarstwo, robienie prostych instrumentw i in.

Zajcia prowadz:
Agata Adamkiewicz,
Agata Harz,
Katarzyna de Latour,
Emilia Okootowicz,
Katarzyna Szurman,
Katarzyna Tucholska,
Katarzyna ytomirska,
Remigiusz Mazur-Hanaj
oraz studenci wydziau Animacji Kultury UW.

Informacje o kolejnych spotkaniach w Newsach May dom taca

Opata:

  • cykl 8 spotka – 120 z za 1 dziecko (15 z/os. za 1 zajcia; w przypadku rodzestwa – 12 z/os.)
  • jednorazowy udzia w zajciach – 20 z

Proponujemy Pastwu zapisanie dziecka na cay cykl 8 spotka. Dziki temu:
  • dzieci poznaj si nawzajem i bd si czuy bezpieczniej ze sob nawzajem
  • naucz si tacw, zabaw i piosenek ludowych
  • wynios dowiadczenia, wraenia i wiedz o kulturze tradycyjnej, ktra zostanie w nich na duej.

Zgoszenia i pytania kierowa mona na adres Agaty Adamkiewicz-KrawczykPoniewa nie zgadzamy si na to, eby taniec i muzyka tradycyjna umary wraz z ostatnimi yjcymi jeszcze muzykami ze wsi, przekazujemy dzieciom wiedz o muzyce, instrumentach, pieniach, tacach ludowych. Przede wszystkim jednak chcemy, by dzieci zetkny si same z yw tradycj muzyczn i taneczn wsi polskiej: raz ywioow, wrcz dzik, namitn, innym razem rzewn i refleksyjn, ale zawsze pikn i oryginaln.

Spotkania Maego Domu Taca to wyjtkowa dzi szansa:

  • zabawy przy ywej muzyce, granej przez kapele na instrumentach powszechnych jeszcze do lat 40. XX wieku, a obecnie zanikajcych, takich, jak: harmonia 3-rzdowa, harmonia pedaowa, cymbay, dudy, mazanki, lira korbowa, basy, baraban, fidel oraz skrzypce i akordeon
  • nauki tacw i zabaw ludowych (oberka, walczyka, polki, chodzonego, klapoka i innych.)
  • nauki pieni ludowych i zdobycia wiedzy o wiecie i obyczajach, z ktrymi s one zwizane (np. pie weselna, pogrzebowa, sieroca, wionianka itp.)
  • poznania instrumentw (popularnych w Polsce przed stu laty), ktre obecnie mona oglda jedynie w muzeum lub na rycinach; naucz si rozpoznawa ich brzmienie.

Realizatorzy programu od 10 lat ucz si gry na instrumentach ludowych od wiejskich muzykantw (spord ktrych wielu ju nie yje). Bezporednio od tych mistrzw przejli sposb gry, piewu, taca.

Nasze zajcia odpowiadaj zaoeniom programu przedszkolnego i szkolnego.
U najmodszych ksztac umiejtnoci zgodnego wspdziaania w zespole, su rozwojowi psychofizycznemu dziecka, wyrabiajc koordynacj ruchu, such i poczucie rytmu, rozwijaj jego wraliwo, budz zainteresowania tradycj i folklorem.
Starszym za pomog dostrzec zwizki midzy kultur ludow a literatur, muzyk. Tak np.: przy akompaniamencie liry korbowej zaprezentujemy wielozwrotkow pie dziadowsk, ktra bdzie ywym przykadem narracji w piewie (w pniejszej edukacji dzieci spotkaj si z ni np. w poematach Homera i w redniowiecznych legendach o witych). Bdziemy te piewa ludowe ballady, z ktrych czerpali polscy romantycy. Bdziemy gra oberki, ktrych motywy muzyczne mona odnale w "Mazurkach" F. Chopina, itd.

Czonkowie Stowarzyszenia Dom taca prowadz zajcia z dziemi i modzie ju od siedmiu lat, organizujc zabawy tanecznych z towarzyszeniem muzykantw ze wsi, m.in.: dla Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (cykl spotka dla dzieci pt. "Poezja tacujca" w Domu Literatury w Warszawie). W 1996 r. rozpoczlimy opracowywanie i realizacj programu regularnych zaj edukacyjnych, opartych na materiale zaczerpnitym z polskiego folkloru muzycznego i tanecznego.
Program ten - "Janko Muzykant. Edukacja przez tradycj" by do 2000 r. realizowany w klasach III -VII szkoy podst. im. R. Steinera w Warszawie. Oprcz zaj lekcyjnych organizowalimy dla szk podstawowych i gimnazjum "Zielone szkoy" z warsztatami polskich ludowych tacw, pieni i rkodziea. W latach 1998 - 2000 realizowalimy autorski program "Ksztatowanie wraliwoci twrczej dziecka w oparciu o tradycyjne wartoci i estetyk", wsppracujc z Towarzystwem Zapobiegania Patologiom Spoecznym "Kunia", Powilask Fundacj Spoeczn, Stowarzyszeniem ASLAN. W roku szkolnym 2000-01 we wsppracy z Filharmoni Narodow nasze Stowarzyszenie zrealizowao 250 audycji edukacyjnych dla szk siedmiu wojewdztw.

Wsppracujemy take z Orodkiem Terapeutycznym dla Modziey i Osb Dorosych z Autyzmem przy ul. Biaostockiej, prowadzimy zajcia w przedszkolach. W lutym 2003 stowarzyszenie prowadzio szkolenie przygotowujce nauczycieli szk muzycznych II stopnia do realizacji przedmiotu "Polski folklor muzyczny".

Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona gwna