O Stowarzyszeniu Dom Taca

[ Idea naszych dziaa ] | [ Inspiracje ] | [ Czym si zajmujemy ] | [ Osignicia ] | [ Sponsorzy i wsppraca naukowa ]

| [ Statut (pdf) ] | [Wadze ] | [Czonkowie honorowi] | [ Sprawozdania roczne ] | [ W prasie ] | [ Kalendarium ]

[ Kontakt ]Warszawskie stowarzyszenie na rzecz kultury tradycyjnej "Dom Taca" to organizacja pozarzdowa, posiadajca status organizacji poytku publicznego. Celem dziaa Stowarzyszenia jest poznawanie, dokumentacja i upowszechnienie muzyki, piewu i taca tradycyjnego w ich jak najwierniejszej, niestylizowanej postaci in crudo.

Tak si stao, e kade z nas od wielu lat przeywa swoj "przygod" z wsi. W naszej pracy korzystamy take ze zbiorw archiwalnych, czytamy stare zapisy nutowe. Najwaniejszy jednak jest dla nas kontakt z yjcymi jeszcze artystami starszego pokolenia, od ktrych uczymy si bezporednio starodawnych melodii i gry na instrumentach w dawnej manierze oraz taca. Nagrywamy ich muzyk, odwiedzamy wiejskich muzykantw, piewakw i tancerzy w ich domach.

Widzimy jednak e kultura polskiej wsi jest dzi mieszank tradycji (odchodzcej w zapomnienie) i wszystkiego, co przynis kontakt z "miastem", minionym czterdziestoleciem i wszechogarniajc telewizj. Uwiadamiamy sobie bezbronno kultury tradycyjnej wobec cisncych si wzorw kultury masowej.

Problem jaki prbuje rozwiza Stowarzyszenie, to powszechna bariera obcoci wobec wasnej tradycji. Wynika ona przede wszystkim z braku jej znajomoci. Tradycyjna kultura wsi jest dla wikszoci Polakw czym obcym. Wyobraenia z ni zwizane prowokuj uczucia skrajne - od naiwnego zachwytu do totalnego odrzucenia. U rde takich reakcji le czsto stereotypy powstae w czasie, gdy znieksztacony folklor by uywany jako narzdzie propagandy. Naszym sposobem na nieuleganie im jest ukazywanie tradycji w formie niestylizowanej, jako czego co jest ywe, czym mona si nadal cieszy, co moe nadal inspirowa, mimo zmian jakie zachodz w otaczajcym nas wiecie.

Na kim si wzorowalimy

Ruch domw taca narodzi si na Wgrzech na przeomie lat 60-tych i 70-tych (patrz dzia Czytelnia). Inspirowany kultur muzyczn i taneczn Siedmiogrodu, w krtkim czasie sta si alternatyw dla unifikacyjnych i obojtnych wobec tradycji treci oficjalnej kultury pastwa komunistycznego. Okaza si rwnie punktem wyjcia dla oryginalnego modelu edukacji dzieci i modziey poprzez praktyk muzyczn i taneczn. Oczywicie podobne ruchy majce za cel oywienie wasnej tradycji miay i maj nadal miejsce w wielu krajach europejskich min. Irlandii, Francji czy Hiszpanii. Polski Dom Taca odwouje si do modelu wgierskiego, cho budujemy alternatyw nie wobec ideologii, a raczej wobec lansowanego w mediach modelu kultury masowej, w ktrej coraz wiksza grupa modziey nie chce uczestniczy.

Pocztki pierwszego polskiego Domu Taca sigaj jesieni 1994 (Scena "Korzenie" w warszawskim, studenckim klubie Remont oraz warsztaty z dr Grayn Dbrowsk w II spoecznym Liceum Oglnoksztaccym w Warszawie). Od tego czasu skupia on modych ludzi zainteresowanych nauk i praktykowaniem tradycyjnej polskiej muzyki i taca w moliwie archaicznej postaci, w zgodzie z tradycyjnym kalendarzem. Podstaw dziaalnoci Domu Taca stanowi spotkania-zabawy z zaproszonymi autentycznymi muzykami i tancerzami wiejskimi, warsztaty tacw z Polski nizinnej i pieni ludowych, badania terenowe oraz dziaalno wydawnicza (seria pyt "In crudo").

Dla modych ludzi spotkania w warszawskim Domu Taca s jedyn w swoim rodzaju, czstokro pierwsz w yciu okazj do zetknicia si z polskim folklorem w jego autentycznym, nie wykrzywionym przez komercj i polityk, wymiarze. Trafiaj do nas i ludzie starsi, czasami powracajcy do wasnej przeszoci, czasami nieoczekiwanie zauroczeni tym co przez lata kojarzyo im si wycznie z ideologicznym kiczem.

Spotkania-zabawy z ludow muzyk i tacem w wykonaniu zapraszanych kapel i tancerzy wiejskich oraz muzykw i kapel wsppracujcych z Domem Taca (m.in. Bartosz Niedwiecki, Katarzyna Szurman, Janusz Prusinowski, Agata Krawczyk, "Kapela z Milanwka") s okazj do nauki tacw tradycyjnych (oberka, polki i wielu innych). Odbywa si ona w rnych formach, najczciej poprzez bezporedni przekaz od osb ju taczcych. Dziki tak pomylanej formule ci, ktrzy przychodz do Domu Taca mog cho przez chwil dowiadczy tego, czym bya niegdy ludowa zabawa, w jaki sposb taniec ludowy moe by i dla nich rdem radoci i satysfakcji, inspiracji oraz nowych znajomoci.

Stowarzyszenie "Dom Taca" w roku 2002 otrzymao z rk ministra kultury prestiow nagrod im. Oskara Kolberga. Wsppracujemy z Uniwersytetem Warszawskim, Polsk Akademi Nauk i wieloma innymi polskimi i zagranicznymi instytucjami. Domy taca o podobnym charakterze dziaaj obecnie oprcz Warszawy take w Poznaniu i Krakowie.

Po ponad pitnastu latach istnienia Dom Taca wypracowa unikalne na skal Polski metody pracy edukacyjno-warsztatowej, majce na celu propagowanie polskiej kultury tradycyjnej. Skupi rodowisko ludzi zafascynowanych piknem muzyki, pieni i tacw polskiej wsi, ludzi zaangaowanych w ide kontynuacji polskiej tradycji muzycznej i duchowej.

Formy dziaalnoci Domu Taca

 • Zabawy przy muzyce najlepszych wiejskich kapel z udziaem wiejskich tancerzy i piewakw ( (ponad 250 spotka i koo 100 zaproszonych kapel z rnych regionw Polski oraz z Wgier, Francji, Irlandii, Biaorusi, Litwy i Ukrainy).
 • Podtrzymywanie tradycji witowania dorocznego - koldowanie z Herodami po wsi, wrby Andrzejkowe, spotkania piewacze w kociele w okresie Wielkiego Postu;
 • Letnie Tabory Domu Taca- tygodniowy cykl warsztatw muzycznych, tanecznych, piewaczych oraz rzemielniczych, prelekcje, seminaria naukowe na temat kultury tradycyjnej oraz zabawy taneczne przy ywej wiejskiej muzyce (organizowane co roku od 2002 r), Jarmark Muzycznych Instrumentw Ludowych – Szydowiec 2003
 • Organizowanie koncertw pieni wielkopostnych i pogrzebowych: koci w. Jacka - 1999, 2000 r., - Koci Zbawiciela - 1996, Koci w. Krzya - 1997 i 1999, Koci Nawiedzenia NMP – 1998 w Warszawie, Koci po kamedulski Niepokalanego Poczcia NMP – 2003;
 • Wyjazdy terenowe (ok. 150 godzin nagra + dokumentacja fotograficzna);
 • Seminaria naukow - wykady w ramach wakacyjnego Taboru, cykliczne zajcia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2003/2004, zimowy kurs dla nauczycieli rednich szk muzycznych, przygotowujcych si do nauczania przedmiotu "Polski folklor muzyczny" - Zakopane II 2003;
 • Dokumentacja spotka ze starymi muzykantami (ponad 200 godzin nagra na CD-R - kopie znajduj si w Archiwum Sobieskich Instytut Sztuki PAN przy ul. Dugiej)
 • Projekty edukacyjne - "Janko Muzykant" – nowa forma pracy z dziemi poprzez zabaw z tacami tradycyjnymi i piosenkami wiejskimi (min. w szkole podstawowej im. Rudolfa Steinera);
 • Praca profilaktyczna z dziemi z rodzin patologicznych - program "Ksztatowanie wraliwoci twrczej dziecka w oparciu o tradycyjne wartoci i estetyk" (wsppraca z Towarzystwem Zapobiegania Patologiom Spoecznym "Kunia", Powilask Fundacj Spoeczn, Stowarzyszeniem ASLAN i in.);
 • Seria pyt "In Crudo" z polsk muzyk ludow w jej oryginalnym brzmieniu. Pyty: "Jest drabina do nieba I - pieni nabone na Wielki Post", "Muzyka z Domu Taca", "Marian Bujak – skrzypek radomski", "Tabor w Chlewiskach 2002"; "Harmonici radomscy -Tabor w Chlewiskach 2003"; "Aleksander Bobowski – portret muzykanta"(2003), "Powile Maciejowickie" (2008), "Tabor w Szczebrzeszynie 2008" (2008)
 • Wydawnictwa o tematyce etnograficznej i muzycznej: Biuletyn Korzenie (1995 – 1999; wznowienie 2003), czasopismo Wdrowiec 2001-2002

Osignicia

 • W roku 2002 Stowarzyszenie "Dom Taca" zostao uhonorowane, za dotychczasow prac na rzecz propagowania kultury tradycyjnej nagrod Ministerstwa Kultury im. Oskara Kolberga;
 • Nagrody dla muzykw zwizanych z Domem Taca w konkursie "Nowa Tradycja" organizowanym przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia: w 1999 roku - wyrnienie dla kapeli z Milanwka, w 2000 r. - II nagroda dla kapeli Kozby i wyrnienie dla Agaty Harz oraz w 2004 roku - I nagroda dla kapeli Wdrowiec i nagroda Prezydenta Warszawy dla kapeli z Milanwka.

Sponosorzy i wsppraca naukowa

 • Wspierali nas w cigu 20 lat naszej dziaalnoci: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Fundacja Kultury, Fundacja im. S. Batorego, Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga, Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Fundusz Unijny Phare - Program Dialog Spoeczny, Polska Fundacja Dzieci i Modziey, Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego, M. St. Warszawa, Urzd Gminy W-wa Centrum, Urzd Dzielnicy rdmiecie Gminy W-wa Centrum, Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego, Urzd Marszakowski Wojewdztwa witokrzyskiego, Ambasada Republiki Francji, Instytut Kultury Polskiej w Paryu, Ambasada Republiki Wgier, Instytut Kultury Wgierskiej w Warszawie.
 • Naukowo i merytorycznie do tej pory wspieray nas: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Katedra Etnomuzykologii UW, Instytut Sztuki PAN.

Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona gwna